BẢN ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG DỊCH VỤ THÔNG QUA ỨNG DỤNG XE HƠI

Face4store xin gửi tới Quý Khách Hàng lời chào trân trọng và cám ơn Quý Khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ úng dụng Xe hơi.

Việc đọc và hiểu Bản Điều khoản và Điều kiện này rất quan trọng khi Quý Khách quản lý, sử dụng dịch vụ được cung ứng bởi Face4store. Bản Điều khoản và điều kiện Sử Dụng này được áp dụng cho tất cả dịch vụ Face4store cung ứng qua Xe hơi.

Ngoài việc tuân thủ các quy định tại bản Điều Khoản và Điều kiện này, Quý Khách Hàng còn phải tuân thủ các quy định chi tiết đối với dịch vụ do mình sử dụng (như: Bản điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ ứng dụng Xe hơi).

CHƯƠNG I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ THU THẬP, SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

ĐIỀU 1. Định nghĩa

 • “Khách Hàng” là cá nhân hoặc tổ chức được nêu tại hồ sơ và/hoặc thông tin Khách Hàng sử dụng dịch vụ theo các thao tác trên ứng dụng Xe hơi.
 • “Thông tin Khách Hàng”: Là những dữ liệu về Khách Hàng do Khách Hàng cung cấp hoặc hình thành trong quá trình sử dụng dịch vụ ứng dụng Xe hơi

Điều 2. Thông tin Khách Hàng

 • Bằng việc sử dụng dịch vụ Ứng dụng Xe hơi, Khách Hàng đồng ý rằng Face4store được quyền thu thập, sử dụng và cung cấp Thông tin Khách Hàng theo quy định của bản Điều khoản và điều kiện này.
 • Thu thập Thông tin Khách Hàng: Thông tin Khách Hàng có thể được thu thập thông qua các yêu cầu đối với Khách Hàng (hoặc Người đại diện của Khách Hàng), hoặc Face4store thu thập từ các nguồn cung cấp thông tin (bao gồm cả thông tin được phổ biến rộng rãi), được khởi tạo hoặc tổng hợp cùng với các thông tin khác mà Face4store có được.
 • Sử dụng Thông tin Khách Hàng: Face4store và các đơn vị liên kết với Face4store sẽ sử dụng Thông tin Khách Hàng có liên quan đến các mục đích sau:
  1. Phục vụ các yêu cầu trong hoạt động nội bộ của Face4store hoặc các đơn vị liên kết với Face4store, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Các mục đích quản lý thông tin dịch vụ, và rủi ro; quy hoạch và phát triển hệ thống hoặc sản phẩm, bảo hiểm, kiểm toán và điều hành, các mục đích khác có liên quan.
  2. Thực thi hoặc bảo vệ các quyền của Face4store và các đơn vị liên kết của Face4store.
  3. Duy trì mối quan hệ tổng thể của Face4store với Khách Hàng (kể cả hoạt động chăm sóc Khách Hàng, tiếp thị hoặc xúc tiến các dịch vụ tài chính và các sản phẩm có liên quan đến Khách Hàng và nghiên cứu thị trường).
 • Cung cấp Thông tin Khách Hàng: Thông tin Khách Hàng sẽ được cung cấp trong các trường hợp sau:
  1. Theo yêu cầu của Khách Hàng và/hoặc Giám hộ/Người đại diện theo pháp luật của Khách Hàng và/hoặc Người được Khách Hàng uỷ quyền.
  2. Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  3. Theo yêu cầu của bên thứ ba được Khách Hàng đồng ý hoặc uỷ quyền.
  4. Theo yêu cầu bằng văn bản của người thừa kế của Khách Hàng.
 • Các nghĩa vụ của Khách Hàng:
  1. Khách Hàng đồng ý sẽ cung cấp thông tin cho Face4store trong quá trình mở, sử dụng dịch vụ, xử lý khiếu nại, tranh chấp tại Face4store, thực hiện các yêu cầu liên quan của Khách Hàng.
  2. Khách Hàng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Face4store (không quá 30 ngày trong mọi trường hợp) bằng văn bản nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến Thông tin Khách Hàng đã cung cấp cho Face4store.
  3. Chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác, đầy đủ trung thực đối với các thông tin do mình cung cấp cho Face4store. Trong bất kỳ trường hợp nào nếu Khách Hàng vi phạm quy định này, Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh và không để Face4store phải chịu bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại nào có liên quan.

ĐIỀU 3. Quyền và trách nhiệm của Khách Hàng

 • Quyền của Khách Hàng
  1. Được sử dụng dịch vụ trong trong phạm vi cho phép của Face4store và chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác và đầy đủ, trung thực, theo hạn mức đăng ký (nếu có) hoặc theo qui định của Face4store trong từng thời kỳ.
  2. Sử dụng dịch vụ theo quy định của Face4store. Trường hợp có sự thay đổi về hướng dẫn sử dụng dịch vụ, Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng Face4store sẽ chỉ cần đăng tải trên website http://www.muaxenhanh.com/bai-dau-xe-mobile-app mà không cần thêm bất kỳ sự thông báo nào khác từ Face4store.
  3. Gửi yêu cầu khiếu nại liên quan tới việc sử dụng dịch vụ theo đúng hướng dẫn của Face4store.
  4. Chấm dứt sử dụng Dịch vụ sau khi đã thực hiện các hướng dẫn, trình tự yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ của Face4store và được Face4store chấp thuận.
  5. Các quyền khác theo thỏa thuận riêng biệt với Face4store và các quy định pháp luật liên quan.
 • Trách nhiệm của Khách Hàng
  1. Tuân thủ các quy định của Face4store và quy định của Bản Điều khoản, Điều kiện này về sử dụng dịch vụ theo đúng qui định, hướng dẫn của Face4store và qui định của Pháp luật.
  2. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Face4store khi đăng ký Dịch vụ và trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Thông báo ngay cho Face4store khi có bất kỳ thay đổi nào.
  3. Khách Hàng chịu trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật của thông tin, tin nhắn dịch vụ và thư điện tử, tín hiệu dịch vụ từ hệ thống của Face4store gửi theo thông tin khai báo mà Khách Hàng đã đăng ký. Nếu thông tin, tin nhắn của dịch vụ hoặc thư điện tử bị truy cập hoặc sử dụng bởi một bên không có thẩm quyền không có lỗi của Face4store, Khách Hàng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về chi phí, thiệt hại, ảnh hưởng phát sinh, Face4store sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm nếu có lỗi là nguyên nhân trực tiếp đến thiệt hại của Khách Hàng.
  4. Các trách nhiệm khác theo quy định tại Bản Điều Khoản và Điều Kiện này, cũng như các yêu cầu, hướng dẫn của Face4store tại từng thời điểm cũng như các quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan (nếu có).

ĐIỀU 4. Quyền và trách nhiệm của Face4store

 • Quyền của Face4store
  1. Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, chữ ký khi Khách Hàng thực hiện các yêu cầu liên quan đến dịch vụ Ứng dụng Xe hơi.
  2. Face4store chỉ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ mà thiệt hại, tổn thất này là do lỗi chủ quan của Face4store gây ra.
  3. Face4store được miễn trách đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Khách Hàng phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan tới do
   1. Việc sử dụng dịch vụ của Khách Hàng được Khách Hàng ủy quyền cho người thứ ba; hoặc
   2. Tin nhắn được thực hiện bởi một bên thứ ba mà người này bằng bất cứ cách nào thực hiện việc kết nối thiết bị của họ tới số thiết bị mà Khách Hàng đã đăng ký; hoặc
   3. Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Face4store, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do nguyên nhân bất khả kháng của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông; hoặc
   4. Bất cứ sự kiện bất khả kháng nào.
  4. Từ chối thực hiện các giao dịch nếu Face4store phát hiện giao dịch vào thời điểm xử lý, có nội dung không hợp pháp, không hợp lệ hay không có đủ cơ sở để thực hiện xử lý.
  5. Face4store không chịu trách nhiệm với sự sai sót, nhầm lẫn do lỗi của khách hàng trong toàn bộ quá trình thiết lập, quản lý, sử dụng dịch vụ Ứng dụng Xe hơi do Face4store cung ứng.
 • Trách nhiệm của Face4store
  1. Đảm bảo các quyền lợi của Khách Hàng theo Điều khoản và Điều kiện này.
  2. Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách Hàng, tài khoản và giao dịch theo quy định của Pháp luật.
  3. Giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách Hàng theo quy định.

ĐIỀU 5. Bất khả kháng

Sự Kiện Bất Khả Kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho bên kia về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng, và sẽ, trong thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho bên kia các bằng chứng về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và khoảng thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đó. Face4store và Khách Hàng cam kết sẽ thực hiện mọi nỗ lực để hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó.

ĐIỀU 6. Thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh

 • Face4store được phép thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh dịch vụ và Bản Điều khoản, Điều kiện này; được phép khoá/tạm ngừng/chấm dứt/từ chối/sửa đổi/bổ sung/thay đổi giao diện/đổi tên dịch vụ và các điều chỉnh khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng.
 • Khi có các sự kiện này, Face4store sẽ thông báo trên website và/hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng và/hoặc gửi thông báo cho Khách Hàng qua một trong các phương tiện: email, thiết bị cố định, sms qua thiết bị di động của Khách. Những thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh sẽ có hiệu lực vào ngày được xác định trong thông báo. Nếu Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày đó thì được hiểu là Khách Hàng chấp nhận các thay đổi, sửa đổi này. Trong trường hợp không đồng ý với các nội dung sửa đổi, Khách Hàng được quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điều này.

ĐIỀU 7. Thỏa thuận khác

 • Khách hàng cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung tại Điều khoản và Điều Kiện này.
 • Trong quá trình thực hiện, Khách hàng thừa nhận các giá trị pháp lý bản gốc của các tài liệu dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử và ràng buộc như các tài liệu được hình thành theo phương pháp truyền thống.
 • Quy định sử dụng này được đăng tải công khai trên website: http://www.muaxenhanh.com/dieu-khoan ngày 14/03/2017.